Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2016-2017 Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2016-2017

JAARVERSLAG 2017-2018 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN PG “DE VERBINDING”
 1. Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de samenvoeging van Protestantse gemeente De Verbinding te Schoondijke-Groede-Waterlandkerkje met de Protestantse gemeente Breskens. Tijdens het samenvoegingproces is er vanuit de Kerkrentmeesters een werkgroep gevormd die alle noodzakelijke informatie bijeen heeft gebracht en de beide Colleges heeft samengevoegd om vanaf 1 januari 2018 als één College de werkzaamheden van kerkrentmeesterlijke aard te kunnen uitvoeren.
  Het samengevoegde college van kerkrentmeesters bestond uit de volgende personen:
  Johan de Feijter - voorzitter, Piet Oosterling – vicevoorzitter, Ton de Vos – secretaris, Chris Bakker – penningmeester en de leden Peter Nicolai, Piet Moll, Jan de Winter, Tonny Brugge en Koos van der Slikke. De financieel administratrice Angelique de Putter maakt als adviseur het College compleet.
  Het College of de werkgroep is in de periode september 2017 tot juli 2018 in totaal zes maal in vergadering bijeen geweest.
  Hieronder in willekeurige volgorde een korte samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen met, indien van toepassing, de resultaten.
   
 2. Werkzaamheden samenvoeging.Angelique en Ton maken in overleg alle noodzakelijke stukken gereed die vanuit de Kerkrentmeesters moeten worden aangeleverd voor de samenvoeging. Na de samenvoeging zal er een functiescheiding plaats vinden tussen penningmeester en administrateur. Verder komt er een afzonderlijke bijdrage-administratie en een ledenadministratie.
 3.  Actie Kerkbalans 2018.Er is een gezamenlijke begeleidingsbrief gemaakt om bij de stukken Kerkbalans te voegen. De actie wordt in de afzonderlijke gemeenten nog op de daar gebruikelijke wijze uitgevoerd, omdat het nog niet mogelijk is de bankrekeningen samen te voegen. Voor 2019 wordt geprobeerd een team Kerkbalans te formeren en de actie in de nieuwe gemeente uniform uit te voeren.
 4. Collectebonnen.Evenals in Breskens zal ook voor Schoondijke, Groede en Waterlandkerkje de mogelijkheid ingevoerd worden tot de aanschaf van collectebonnen. Dit wordt gepubliceerd in de kerkbladen.
 5. Kerkblad.Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk Kerkblad. Om het blad niet al te dik te maken zal de frequentie wellicht aangepast worden aan Breskens, dat wil zeggen van 6 naar 10 nummers per jaar. Het blijven publiceren van advertenties in het kerkblad wordt vanuit financieel oogpunt wenselijk geacht.
 6. Organisten.Ingevolge de overeenkomst van de PKN met de Belastingdienst is het noodzakelijk met de organisten die in onze diensten spelen een (vrijwilligers)overeenkomst te sluiten. De stukken worden voorbereid met de bedoeling dit met de organisten in 2018 af te ronden.
   
 7. Onderhoud kerkelijke gebouwen.De volgende voorzieningen zijn in voorbereiding (vb) of uitgevoerd (ug).
  Kerktuin Schoondijke (ug), goten Schoondijke en Breskens (vb), schilderwerk deuren kerk Schoondijke (ug), klepel luidklok Schoondijke (ug), aansluiten kerk Schoondijke op kerktelefoon (ug), uitbreiden apparatuur antenne-installatie in toren kerk Schoondijke (ug), overleg gemeente Sluis over bijdrage in onderhoud kerk Schoondijke (vb), inspectie bouwkundige staat torentje kerk Breskens (vb), onderzoek vervangen verwarming kerk Schoondijke (vb), onderzoek naar multifunctioneler gebruik van kerk te Breskens (vb), gedeeltelijk vernieuwen elektra kerk Breskens (ug), op orde houden veiligheidsvoorzieningen kerken Breskens en Schoondijke (ug).
 8. Schoonmaken kerk Schoondijke.Het wordt steeds problematischer om voldoende vrijwilligers te werven voor het schoonhouden van de kerk. Voorlopig wordt er alleen nog gepoetst in de week voordat er een dienst in de kerk is.
 9. Gebouw De Uitkomst te Breskens.Het gebouw wordt te koop aan de gemeente Sluis aangeboden en de verkoop heeft plaats gevonden.
 10. Kerkdienst gemist.Het initiatief is genomen om voor gemeenteleden die moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen het mogelijk te maken de dienst thuis live te beluisteren. Dit kan door het installeren van een zogenoemd Lukas kastje. Tot dusver heeft één familie daar gebruik van gemaakt.
 11. Predikantenzaken.Besluit tot het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring voor een full time (100%) predikantsplaats ter vervanging van onze predikant die met emeritaat gaat.
 12. Jota.Uitvoeren kerkenraadsbesluit bijdrage Pioniersplek Jota-Jong.
 13. Belegging.Overeenkomstig het vastgestelde beleggingsstatuut voor onze gemeente is er een inschrijving gedaan voor een obligatielening renderend over ca. 11 jaar voor het realiseren van Windpark Krammer. Dit past ook in ons principe van Groene Kerk zijn. Inmiddels is ons een aantal obligaties toegewezen.
 14. Groene energie.De kerkrentmeesters hebben een verzoek om medewerking gekregen voor het realiseren van een “zonnepark” in de gemeente Sluis. Dit verzoek is momenteel in onderzoek en nog niet afgerond.
 15. Hartelijk dank.De kerkrentmeesters danken alle vrijwilligers, op welk gebied dan ook, voor hun inzet in het afgelopen jaar. Mede dankzij jullie inzet is het fijn om deel uit te maken van onze kerkgemeenschap.
   
   
  Verslagdatum: 29 juni 2018
  Ton de Vos, secretaris CvK
terug
 
 
 
 
Bonhoefferzondag, 10 mei
Op 10 mei is er een bijzondere kerkdienst. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in Duitsland terecht gesteld werd, voor zijn aandeel in het beramen van een aanslag op het leven van Hitler. In de gevangenis schreef hij gebeden en gedichten die ook mensen van nu inspireren. Het gaat om basale menselijke gevoelens van verdriet, verlatenheid worsteling met de zin van het leven en worsteling met God. Op heel veel plaatsen in Nederland wordt dit voorjaar aandacht besteed aan het werk van Bonhoeffer. De dienst begint om 10.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de viering alleen nline volgen via kerkdienst gemist.nl, zoek naar Schoondijke.

Het concert van de Sunshinecleaners 's middags gaat niet door.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.