Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2019-2020 Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2019-2020

Jaarverslag juni 2020 - juli 2021 College van kerkrentmeesters


Algemeen.
De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters bestond in deze periode uit de volgende personen: Johan de Feijter - voorzitter, Ton de Vos – secretaris, Ina de Winter-Lauret-penningmeester en de leden Peter Nicolai, en Tonny Brugge. Verder nog Angelique de Putter administrateur en financieel adviseur van het College.
De begroting 2021 en de jaarrekening 2020 zijn besproken. Deze werden akkoord bevonden en aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Dit onder dankzegging aan de administratrice voor haar werkzaamheden.
Het was opnieuw een moeilijke periode om te vergaderen in verband met de opgelegde beperkingen door de Corona-pandemie. Toch is het gelukt om met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften nog 5 keer fysiek te vergaderen, waarvan 1 keer een bijzondere vergadering waarin alleen besluitvorming op enkele punten plaats vond. Tussendoor is er, voor zover nodig, digitaal overleg geweest.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen met, indien van toepassing, de resultaten.
  1. Kerkgebouwen te Breskens en Schoondijke
De gemeente Sluis heeft beide kerkgebouwen aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Dit geeft naast beperking van verbouw en gebruik ook kans op subsidie bij onderhoud.
Voor herbestemming van de kerk te Breskens dienen zich weinig mogelijkheden aan. Externe expertise en advies zal voor het ontwikkelen van plannen onontkoombaar zijn. In de tussenliggende tijd is het gebouw met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven nuttig gebruikt. Door de Coronaproblematiek is de verhuur het laatste half jaar vrijwel stil komen te liggen.
Het schoonhouden van de kerk te Schoondijke blijft problematisch vanwege het wegvallen van vrijwilligers door ziekte of ouderdom. Inschakelen van een schoonmaakbedrijf zal noodzakelijk worden.
De voordeuren van deze kerk zijn ter bescherming en behoud van een nieuwe verflaag voorzien.
In de Ontmoetingsruimte te Schoondijke zijn de plafondplaatjes vervangen om de akoestiek aldaar te verbeteren.
Door de Stoofpot is gevraagd om de voormalige consistorie te Schoondijke in te richten als keukenruimte. Om plannen en een begroting te maken is een werkgroep samengesteld. Door de Coronaperikelen zijn ook deze ontwikkelingen vertraagd.
Het meerjaren onderhoudsplan is in afwachting van een gemeentelijke verordening voor onderhoudssubsidie voorlopig opgeschort. Vooral de betonrot in de torens van Schoondijke en Breskens baart zorgen.
Er is met het oog op  de subsidie van de gemeente Sluis besloten om de onderhoudsplannen te laten begeleiden door de Monumentenwacht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).
 
  1. Groene Kerk
In 2019 is onderzocht in hoeverre wij kunnen meewerken aan het ontwikkelen van een zonnepark nabij Oostburg. Door het ontwikkelen van een Provinciale beleidsvisie is de planontwikkeling onzeker geworden. Voor onze gemeente heeft het door alle argumenten voor en tegen geen gevolgen.
De verwarmingsinstallaties in de kerkgebouwen te Breskens en Schoondijke zijn door ouderdom niet meer betrouwbaar. Externe advisering en planontwikkeling zal ingeschakeld moeten worden met als uitgangspunt een milieuvriendelijke en duurzame oplossing. Onderzoek door eigen werkgroep heeft niet tot een keuze kunnen leiden. In verband met coronaperikelen is voor verwarming en ventilatie van de kerkdiensten waarbij gemeenteleden ontvangen mogen worden een tijdelijke oplossing bedacht.

3.    Kerkblad Vierklank
Een voorstel om te besparen op de uitgaven voor het Kerkblad door de kleurenpagina een jaar lang hetzelfde te maken in de plaats van iedere uitgave een nieuw voorblad is door de kerkenraad afgewezen.

4.    Kerkdiensten
       Omdat het lange tijd niet mogelijk was de kerkdiensten fysiek bij te wonen is besloten een video systeem aan te schaffen waardoor de gemeenteleden nu vanaf 2021 thuis met beeld en geluid de dienst kunnen volgen. Voor een groot deel is de aanschaf betaald door het Verjaardagsfonds.

5.    Grondverkoop
Door een buurman, grenzend aan de achterzijde van het perceel bij de kerk te Breskens is een aanvraag gedaan om een stuk grond van de kerk te mogen kopen ten behoeve van een uitrit.
Omdat er geen overeenstemming kwam over de grondprijs is de aanvraag door de buurman  ingetrokken.

6.    Verhuur
       De voormalige consistorie bij de kerk te Schoondijke is vanaf 1 mei 2021 op tijdelijke basis verhuurd. De huur is vanaf 1 augustus 2021 per maand opzegbaar gelet op de eerdergenoemde plannen voor de Stoofpot.


Verslagdatum: 01-06-2021
Ton de Vos, secretaris CvK

 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.