Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2021-2022 Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2021-2022

Jaarverslag juni 2021 - juli 2022 College van kerkrentmeesters


Algemeen.
De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters bestond in deze periode uit de volgende personen: Johan de Feijter - voorzitter, Ton de Vos – secretaris, Ina de Winter-Lauret-penningmeester en de leden Peter Nicolai, en Tonny Brugge. Verder nog Angelique de Putter administrateur en financieel adviseur van het College.
In deze periode is het College van Kerkrentmeesters vier maal in vergadering bijeen geweest.
Daarnaast is er indien nodig digitaal overleg gevoerd.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen met, indien van toepassing, de resultaten.
  1. Financiën.
De begroting 2022 en de jaarrekening 2021 zijn besproken. Deze werden akkoord bevonden en aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Door het wegvallen van de rente-inkomsten over de spaarrekeningen en het verminderen van het totaal aan vrijwillige bijdragen blijft het rondkrijgen van de exploitatie een zorgelijke zaak. Een geruststelling is dat voor de tekorten in de exploitatie nog steeds geput kan worden uit een goede financiële reserve. De administratrice wordt bedankt voor haar jarenlange inzet. Zij heeft aangegeven te willen stoppen met de werkzaamheden.
De vacature is gemeld in Vierklank. Reacties worden afgewacht. Komen die niet dan zal een externe boekhouder gezocht moeten worden.
Om extra inkomsten te genereren is een lening verstrekt aan Windpark Krammer door de aankoop van 77 obligaties.
In de beschreven periode is een legaat ontvangen van € 10.000,00
  1. Kerkgebouwen te Breskens en Schoondijke
Beide kerkgebouwen zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Het is nog steeds niet duidelijk wat dit betekent  voor de subsidiemogelijkheden bij groot onderhoud.
Voor de herbestemming van de kerk te Breskens hebben zich onverwacht nieuwe ontwikkelingen aangediend. Vanuit de Protestantse gemeente is voor het behoud van de kerk een zogenoemde Denktank opgericht om de kansen daartoe te bezien en de resultaten aan de kerkenraad voor te leggen. Daarnaast heeft zich een kandidaat koper gemeld die interesse heeft in een eigen exploitatie van het gebouw. Uiteindelijk zal een keuze gemaakt moeten worden voor vervreemden of behouden van het kerkgebouw.
De grondstort die achter de kerk lag is opgeruimd, zodat het terrein weer schoon is. De mogelijkheid van eenvoudige verharding wordt onderzocht.
In verband met het plaatsen van een slimme meter is het noodzakelijk gebleken de installatie in de meterkast aan te passen. Het werk is voltooid en er is nu een aparte aansluiting voor kerkgebouw, Ontmoeting en kerktoren.
Het schoonhouden van de kerk te Schoondijke zal noodgedwongen op termijn uitbesteed moeten worden aan een schoonmaakbedrijf vanwege het ontbreken van voldoende vrijwilligers.Het herinrichten van de voormalige consistorie bij de kerk te Schoondijke is vanwege de Coronaproblematiek nog niet aangepakt. Nu alles weer een beetje op gang komt kan de ingestelde werkgroep verder aan de slag.
Voor de kerk te Schoondijke zij we aangesloten bij de Monumentenwacht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Er is een inspectierapport opgemaakt op basis waarvan door de kerkrentmeesters een meerjaren onderhoudsplan opgesteld zal worden. Dit met bijbehorende kosten onderbouwde plan kan ook dienen als onderligger bij het aanvragen van subsidies.
Bij een besluit over het aanhouden van de kerk te Breskens kan ook dit gebouw aangemeld worden bij de Monumentwacht.
Bij jaarlijkse controle van de cv-ketel in de Ontmoeting te Breskens is gebleken dat de werking ervan niet meer betrouwbaar is. Tot vervanging ervan is besloten.
Een verzoek van een particulier tot aankoop van een aanmerkelijk deel van de kerktuin te Schoondijke is afgewezen.
De vaste beheerders van de kerk te Breskens hebben door persoonlijke omstandigheden hun taken in 2021 neergelegd. Vervangers waren moeilijk te vinden, maar uiteindelijk is er vanuit de gemeenschap te Breskens een groepje mensen bereid gevonden de taken te delen.
  1. Groene Kerk
Voor het ontwikkelen van een zonnepark nabij Oostburg is optie voor aankoop verleend van een bij ons in eigendom zijnde perceel grond. Of het plan kan doorgaan is nog van verschillende factoren afhankelijk.
De verwarmingsinstallaties in de kerkgebouwen te Breskens en Schoondijke zijn door ouderdom niet meer betrouwbaar. Voor nader onderzoek en planontwikkeling is aangesloten bij een projectgroep uitgaande van studenten bij het Scalda College te Vlissingen. Hun rapportage over duurzaamheid en energiebesparing wordt in de tweede helft van 2022 verwacht.


 
terug
 
 
 
 
Nieuwe predikant gezocht
Hartelijk welkom op onze website. Bent u hier omdat u meer informatie wilt over de predikant, die wij zoeken? Klik dan hier 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.