Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2022-2023 ouderlingen Jaarverslag 2022-2023 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2022-2023

Samenstelling
Het college van ouderlingen was met drie mensen, dit seizoen voltallig. Er zijn vijf bezoekmedewerkers, die voor een deel specifieke taken hebben.


Werkverslag
Het werk van de ouderlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de volgende factoren:
  1. Nu het college weer voltallig is, kon er meer individueel huisbezoek worden gedaan.
  2. Er is veel zowel bestuurlijk als uitvoerend werk, dat op het bordje van een kleine groep mensen belandt en veel energie en tact vraagt.

Evaluatie van het seizoen


Kerkdiensten
Bij vrije en vakantiezondagen van de predikant worden gastvoorgangers uitgenodigd. Het gebeurde dit seizoen drie keer dat de gastvoorganger ziek bleek te zijn en de dienst werd overgenomen door de kerkenraad. Soms met een uitgewerkte orde van dienst inclusief preek, maar twee keer moest daar zelf een mouw aan gepast worden. Op het internet is dan meestal iets te vinden, dat met enige aanpassingen te gebruiken is.

Bijzondere vieringen
Startzondag had als thema: “Samen aan tafel”. Daarmee volgden we de suggestie van de Dienstenorganisatie van onze kerk. Iedereen bracht één of meerdere bloemen mee, die door de dames van de bloemendienst werden samengevoegd tot een enorm boeket. Na de dienst waren er verschillende werkvormen en de dag werd besloten met een lunch, waarvoor ook de mensen uit Oekraïne, die in Schoondijke wonen, waren uitgenodigd. Dat leverde leuke ontmoetingen op. De oecumenische vespervieringen in de Advents- en 40dagentijd trokken dit jaar meer deelnemers dan voorgaande jaren. Het thema voor de Adventsviering was “Maria” en voor de 40- dagentijd “Liefde”. Beide thema’s maakten veel creativiteit los bij de voorgangers.
Er waren weer oecumenische vieringen met de H. Andreasparochie en de Vrije Evangelische gemeente. En dit seizoen was er voor het eerst na corona weer een “Anders-dan-anders-vieringen” met als thema “Je moet wel kijken”.

Pastoraat
Nu het college voltallig was, werd ook meer pastoraal bezoekwerk gedaan, met name door Lieke en zij heeft ook op zich genomen om de nieuw ingekomen gemeenteleden in Groede te bezoeken.
In het afgelopen kerkelijk jaar zijn er veel gemeenteleden overleden. De gedachtenisdienst voor de overledenen was dan ook een druk bezochte dienst. Na afloop van de viering kregen de nabestaanden de kaars en het steentje mee waarop de naam van hun dierbare was geschreven.
In de Adventtijd werd het Kerstengelenproject weer gestart. Bijzonder dit jaar was, dat ook dorpsbewoners uit Schoondijke tijdens een vergadering van de activiteitencommissie aangaven, mee te willen doen. Alle deelnemers, brachten wekelijks een kleine attentie bij mensen, die zijzelf hadden uitgekozen, of waarvan wij wisten, dat zij een beetje extra aandacht konden gebruiken. Dat werd over het algemeen zeer gewaardeerd.

Vorming en Toerusting
Door de classis Delta werd een nota opgesteld “Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt”, en aan alle gemeenten toegestuurd als onderwerp ter bezinning. In onze gemeente zijn drie gesprekken gevoerd over dit thema door leden van de kerkenraad en van de gemeente. Dit ook met het oog op de toekomst van onze gemeente. Wat staat ons te doen, welke weg moeten we gaan? De gesprekken lieten zien dat er veel is om dankbaar voor te zijn over wie we zijn en wat we doen. Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen en zoeken naar sporen van wat God van ons verwacht met het oog op de toekomst. Voorgesteld werd dat samenwerking met buurgemeenten tenminste een onderzoek waard was, maar bij een gezamenlijke vergadering van kerkenraden uit West Zeeuws-Vlaanderen met de classispredikant, bleek daar bij andere gemeenten niet echt behoefte aan te zijn.

Er is een gesprek geweest over geloofsoverdracht tussen de generaties met als doel, dat mensen zich konden uitspreken over waar voor hen pijn zit en dat dit een gezamenlijk gevoelde pijn is. Deze avond werd bijgewoond door een aantal gemeenteleden.

Andere initiatieven
Het is ook de taak van de ouderlingen om vormen van ontmoeting tussen gemeenteleden en zo mogelijk met andere mensen in de samenleving te stimuleren.
Naar aanleiding van het bezoek van de dorpskerkenambassadeur proberen we als gemeente aan te sluiten bij wat op het dorp gebeurt.
  1. Zo werd de gemeente uitgenodigd om mee te doen aan de kerstwandeling in Schoondijke. Voor de dorpsbewoners was er een route uitgezet, waarbij men alvast iets kon proeven van wat er tijdens de kerstdagen bij de winkeliers te verkrijgen was. In de kerk organiseerden we verschillende miniconcerten, zodat de dorpsbewoners zich te goed konden doen aan muziek en een kopje koffie met een wafeltje.
  2. In maart 2023 werd, na 6 jaar, weer Schoondijke-aan-tafel gehouden. Zo’n 180 dorpsbewoners deden mee aan een soort walking-diner. Veel gebouwen van verenigingen en ook de kerk was een pleisterplaats voor een voor-, een hoofd-, of een nagerecht. Het hele evenement startte in de kerk, omdat dat het enige gebouw op het dorp is, dat zoveel mensen kan herbergen.
  3. Voor saamhorigheid van de eigen gemeente werd een gezellige gemeenteavond gehouden. Na een diner met asperges was theatermaker Rini Fenijn te gast voor een optreden.
  4. Vlak voor de zomer werd een oecumenische BBQ gehouden in de tuin van de kerk in Schoondijke, bestemd voor alle gemeenteleden en voor de parochianen in Breskens en Schoondijke. Het was prachtig weer zodat de 47 deelnemers volop konden genieten van het samen-zijn en van de maaltijd.


Gemeentemorgens
Op 13 november was er een gemeentemorgen in Breskens. Daar werden o.a. de begrotingen van diaconie en college van kerkrentmeesters voorgelegd aan de gemeente, die deze met instemming begroette. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling was het bericht over de start van JOTA-jong in de “Ontmoeting” in Breskens in november. Onze gemeente participeert in dit initiatief. Verder zette de Denktank hun plannen uiteen voor de toekomst van het kerkgebouw in Breskens, met een presentatie aan de hand van een powerpoint. Benadrukt werd, dat de plannen alleen door kunnen gaan, als er voldoende draagvlak is onder de Bressiaanders. Er was al een informatieavond gehouden en er zou er nog een volgen.

Op 21 mei was er weer een gemeentemorgen in Breskens. Daar werden de jaarrekeningen van beide colleges gepresenteerd aan de gemeente. Ook het nieuwe beleidsplan “Geloven in de toekomst” voor de periode 2023-2027 werd met de gemeente besproken. Men vond het een mooi, maar ambitieus plan.

Kerkgebouw Breskens
Veel tijd en energie is gegaan naar de plannen van de Denktank met betrekking tot het multifunctioneel maken van het kerkgebouw in Breskens. In de kerkenraad waren verschillende meningen over de haalbaarheid van de plannen en de tijd, die de Denktank gegund werd om de plannen te concretiseren.

Oecumene
Het oecumenisch overleg met vertegenwoordigers van de H.Andreasparochie in Breskens en Schoondijke, ging vooral over de gezamenlijke vieringen.

Tot slot
Het seizoen werd besloten met de toezegging van twee gemeenteleden om ambtsdrager te willen worden. Daardoor kan scriba Gerdien de Graaf zich even terugtrekken uit het kerkenraadswerk. Omdat Peter Nicolai heeft aangegeven te willen stoppen als kerkrentmeester, zijn er bij de start van het nieuwe seizoen twee vacatures in het college van kerkrentmeesters nl één voor ouderling-kerkrenmeester en één voor kerkrentmeester.


Lieke den Doelder, Jan Ramondt en Joke Steeneveld

Jan Ramondt en Joke Steeneveld
 
terug
 
 
 
 
Nieuwe predikant gezocht
Hartelijk welkom op onze website. Bent u hier omdat u meer informatie wilt over de predikant, die wij zoeken? Klik dan hier 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.