Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2021-2022 ouderlingen Jaarverslag 2021-2022 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2021-2022

Samenstelling
Het college van ouderlingen bestond dit seizoen uit twee ouderlingen. Helaas bleek het niet mogelijk om meer mensen warm te maken voor dit werk. Er zijn er vijf bezoekmedewerkers, die voor een deel specifieke taken hebben.


Werkverslag
Het werk van de ouderlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de volgende factoren:
  1. Door het gebrek aan ambtsdragers is er veel werk voor de overgebleven mensen.
  2. We hadden opnieuw  last van de coronacrisis, maar de ouderlingen hebben wegen gevonden om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Evaluatie van het seizoen


Kerkdiensten

Ook in dit seizoen werd een groot deel van de kerkdiensten bepaald door het nog steeds rondwarende coronavirus in nieuwe varianten. Kerkdiensten konden voor een belangrijk deel doorgaan, met inachtneming van de maatregelen voor hygiëne en het houden van afstand. Zingen werd lange tijd ontraden door de Landelijke kerk. Daardoor werd opnieuw een beroep gedaan op gemeenteleden om mee te werken aan het vormen van een zanggroepje, dat plaatsvervangend de liederen zong. Helaas gold er van vlak voor het Kerstfeest tot eind januari een lockdown, waardoor het Kerstoratorium en andere bijzondere diensten niet door konden gaan.
De “coronabrieven” van de classispredikant hielpen de kerkenraad opnieuw om de juiste keuzes te kunnen maken.
Vanwege het tekort aan ouderlingen besloot de kerkenraad, om een proefperiode te starten met één “ambtsdrager van dienst”, waarbij zowel de ouderlingen als de diakenen deze rol vervulden. Dat experiment moet nog geëvalueerd worden.


Bijzondere vieringen
De oecumenische vespervieringen in de Advents- en 40dagentijd konden doorgang vinden, omdat er gewoonlijk toch geen grote groepen mensen aan deelnemen. Als thema’s werd gekozen voor “Hemels licht” voor Advent en “De werken van Barmhartigheid” voor de 40- dagentijd.
Ook de oecumenische vieringen van de H. Andreasparochie en met de Vrije Evangelische gemeente konden doorgaan, zonder al teveel beperkingen. Er werden dit seizoen geen “Anders-dan-anders-vieringen” gehouden.

Pastoraat

Voor zover mogelijk en gewenst werd bezoekwerk gedaan door ambtsdragers en bezoekmedewerkers.
In het afgelopen kerkelijk jaar zijn er veel gemeenteleden overleden. De gedachtenisdienst voor de overledenen was dan ook een druk bezochte dienst. Na afloop van de viering kregen de nabestaanden de kaars en het steentje mee waarop de naam van hun dierbare was geschreven.
In de Adventtijd werd het Kerstengelenproject weer gestart. Gemeenteleden, die zich daarvoor opgaven, brachten wekelijks een kleine attentie bij mensen, die zijzelf hadden uitgekozen. Dat werd over het algemeen zeer gewaardeerd.

Vorming en Toerusting

Na de viering van startzondag in september werden verschillende werkvormen aangeboden: samen schilderen over het thema, samen zingen en een groepsgesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente. Bij dit gesprek kwam naar voren, dat verschillende mensen rondlopen, met het gevoel, dat zij gefaald hebben, omdat hun kinderen niet (meer) naar de kerk gaan. In de kerkenraadsvergadering is dit opnieuw ter sprake gebracht. De conclusie was, dat op een gemeentemorgen nog eens nagevraagd zou worden of er behoefte is aan een vervolggesprek over dit specifieke thema. Daar is in het afgelopen seizoen niets meer van terecht gekomen.
Er zijn vier rondetafelgesprekken gehouden rond het visiedocument van de Generale Synode van onze kerk, met als titel “Van u is de toekomst”. De gesprekshandreiking die hierbij beschikbaar was, vormde de leidraad voor deze gesprekken. Steeds werd geprobeerd om te spreken over wat de uitgangspunten betekenden voor onze gemeente. De kerkenraad was zoveel mogelijk aanwezig bij de gesprekken en gemiddeld 6 gemeenteleden. De avonden werden begonnen met een gezamenlijke maaltijd, die bij toerbeurt door de deelnemers werd klaargemaakt.

Andere initiatieven
Het is ook de taak van de ouderlingen om vormen van ontmoeting tussen gemeenteleden en zo mogelijk met andere mensen in de samenleving te stimuleren.
Vanuit het oecumenisch overleg werd aan de directie van basisschool de Molenkreek in Schoondijke voorgesteld om samen te werken rond de vredesweek in september. Dat resulteerde erin, dat de school vredesduiven inkleurde en dat die in verschillende winkels en ook op het Dorpsplein werden opgehangen. Met de uitnodiging om leerlingen in de kerken te ontvangen voor het laten ophangen van vredesduiven, ging iets mis in de communicatie.

In de aanloop naar Pasen werden de Passion40daagse en het paasconcert met Marieke Sleurink georganiseerd. Aanvankelijk kwam de belangstelling maar mondjesmaat op gang, mede onder invloed van de coronacrisis, die mensen vooral thuishield, maar op 10 april zaten er tenslotte toch ongeveer 70 mensen in de kerk in Breskens, die genoten van het optreden van het concert. Voorafgaand was er op het kerkplein in Breskens gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij het passionkruis of iets te schrijven over hoop en verlangen. Daar werd door verschillende, vooral concertbezoekers, gebruik van gemaakt. Later in die week, voorafgaand aan de viering op Witte Donderdag, werd het passionkruis ook in Schoondijke opgesteld, maar dat trok nauwelijks belangstellenden.

Jan Ramondt en Joke Steeneveld
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.