Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2020-2021 ouderlingen Jaarverslag 2020-2021 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2020-2021

Samenstelling
Het college van ouderlingen bestond dit seizoen uit twee ouderlingen. Helaas bleek het niet mogelijk om meer mensen warm te maken voor dit werk. Er zijn er vijf bezoekmedewerkers, die voor een deel specifieke taken hebben.


Werkverslag
Het werk van de ouderlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de volgende factoren:
  1. Door het gebrek aan ambtsdragers is er veel werk voor de overgebleven mensen.
  2. De coronacrisis, die half maart 2020 uitbrak, had grote invloed op de mogelijkheden in het pastoraat

Evaluatie van het seizoen

Alles werd anders

Kerkdiensten

Het seizoen 2020-2021 stond helemaal in het teken van de coronacrisis.
De inzet van de ouderlingen was er vooral op gericht om de gemeente bijeen te houden en mogelijkheden aan te reiken waarop de kerkdienst meebeleefd kon worden.
Tot juli mocht de gemeente niet samenkomen voor de kerkdienst. Via kerkdienstgemist.nl konden de kerkdiensten beluisterd worden. Daarna was er tot half december ruimte om in de kerkdienst 30 mensen te ontvangen, Er mocht niet gezongen worden, behalve als dat werd gedaan door een groepje van 4 à 5 gemeenteleden. Vlak voor het Kerstfeest moest alles weer alleen online. Opvallend was, dat het aantal luisteraars naar de kerkdienst veel groter was, dan het aantal mensen, dat gewoonlijk de wekelijkse vieringen bezoekt. Intussen had de kerkenraad zich beraden op de mogelijkheid om de viering uit te zenden met beeld en geluid. Bij een proefopstelling werd geholpen door een gemeentelid, die meer bekend was met digitale mogelijkheden. De kerstnachtdienst van pg “de Verbinding” was de eerste online viering met beeld en geluid. Dit initiatief sloeg goed aan in de gemeente, waardoor onderzoek gedaan werd naar meer gebruiksvriendelijke apparatuur. Met een flinke financiële bijdrage van het verjaardagsfonds werd de aanschaf bekostigd. Met Pinksteren 2021 kon de gemeente weer samenkomen in de kerk met 30 personen. Toch worden de online vieringen gehandhaafd, als service naar mensen, die (nog) niet naar de kerk kunnen komen. Het was hartverwarmend om te ervaren, dat de inspanningen van de kerkenraad om de vieringen met beeld en geluid bij de mensen thuis te brengen, zeer op prijs werden gesteld.

Ondank alle zorgen en narigheid, die met besmetting, ziekte en overlijden gepaard gingen, werd geprobeerd het Vuur van Hoop in de gemeente brandende houden. Dat werd ook letterlijk gesymboliseerd met zeven kaarsen, die wekelijks in de kerkdienst werden aangestoken. Voor elke dag van de week één kaars en daarbij werd verteld, dat zij zouden branden tot de gemeente elkaar weer kon ontmoeten en vieren dat het duister niet het laatste woord had.
Verder was er veel werk aan de organisatie van de kerkdiensten. Steeds werd geprobeerd om gemeenteleden te betrekken bij de vieringen, bijvoorbeeld als lector, lid van het zanggroepje en mensen die beeld en geluid konden verzorgen. Aangezien er zo min mogelijk mensen samen moesten komen, was dat een heel gepuzzel. Daarbij kwam, dat er keer op keer veranderingen waren in het beleid van de overheid, dat gevolgen had voor de kerkdiensten. De “coronabrieven”, van de classispredikant waren in deze periode een baken waarop de kerkenraad zich kon richten.

Dit seizoen moest de gemeente zich beperkten tot de eigen vieringen. Er waren geen oecumenische vieringen met de RK-geloofsgemeenschap of de Vrije Evangelische gemeente. Ook de “Anders-dan-anders-vieringen”, met mensen met een beperking en de vespervieringen in de Advent en 40-dagentijd, gingen niet door.
Uitvaartdiensten mochten lange tijd ook alleen gehouden worden met 30 bezoekers. Dat was voor een aantal families reden om uit te wijken naar het crematorium voor het houden van een afscheidsdienst ( waar meer mensen samen mochten komen); ook als de overledene uiteindelijk begraven zou worden.

Pastoraat

In het seizoen 2020-2021 kon door de ouderlingen en de bezoekmedewerkers weinig huisbezoek gedaan worden, omdat het door corona verboden was om bij mensen op bezoek te gaan. Daarnaast zou dat ook een groot risico op besmetting met zich meebrengen. De predikant onderhield telefonisch contact met mensen in crisissituaties en toen het weer mogelijk werd, was er ook weer individueel huisbezoek.
De gedachtenisdienst voor de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar kon alleen bezocht worden door nabestaanden. Zij kregen na afloop van de viering het steentje mee waarop de naam van hun dierbare was geschreven.
Tijdens de coronacrisis hebben de ouderlingen geprobeerd contact te onderhouden met mensen, die mogelijk te maken zouden krijgen met eenzaamheid. Gelukkig was er een hele groep mensen, die dit seizoen, extra aandacht besteedde aan anderen met de bedoeling het contact te onderhouden en gevoelens van eenzaamheid te voorkomen. En er werden heel wat telefoontjes gepleegd en kaartjes verzonden.

In de Adventtijd werd het Kerstengelenproject gestart. Gemeenteleden, die zich daarvoor opgaven, brachten wekelijks een kleine attentie bij mensen, die zijzelf hadden uitgekozen. Dat werd over het algemeen zeer gewaardeerd.
Voor alle gemeenteleden werd in december de Open Deur toegevoegd aan het kerkblad “Vierklank” en ter bemoediging van de vrijwilligers, ontvingen zij de kerst CD van Stef Bos.

Vorming en Toerusting

Omdat we als gemeente niet samen mochten komen, tijdens de coronacrisis, is er geen vormings- en toerustingsprogramma gehouden.

Jan Ramondt en Joke Steeneveld
 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.