Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2019-2020 diaconie Jaarverslag 2019-2020 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE seizoen  2019-2020

Hieronder vindt u de activiteiten van de diaconie in het afgelopen kerkelijk jaar:

Taken binnen onze kerkelijke gemeente:
• Doordat er een vacature binnen de diaconie is, zijn er momenteel maar twee diakenen. Dat betekent dat zij als diaken om de week aanwezig zijn in de kerkdienst.
• Bij de avondmaalsvieringen verzorgden we de tafel en gingen rond met brood en wijn.
• Dit jaar werd er i.v.m. de coronamaatregelen geen “Agape viering” gehouden

De collectes
• Het jaarlijkse voorstel voor de diaconale collectes werd samengesteld. Dit voorstel werd door de kerkenraad definitief vastgesteld. Gedurende het jaar kwamen er wijzigingen voor. Dit was o.a. het geval bij diensten die samen met andere gemeentes werden voorbereid. Bij het kiezen van de collecte doelen volgen de in grote lijnen het landelijk advies van kerk in actie. Daarnaast hebben we 13 lokale doelen.
• Vanaf 22 maart 2020 werden er alleen online diensten gehouden. De collecte werd afgekondigd en mensen konden geld overmaken voor het vastgestelde doel via de rekening van onze eigen diaconie.
• Het blijkt dat deze “digitale collectes” zelfs meer opbrengen dan de normaal in de kerk gehouden collectes. Het komt gemiddeld echter maar van een kleine groep kerkleden (ongeveer 20)

Diaconale hulp
• Vanuit onze reserves en de collectes voor “eigen diaconie” konden we hulp bieden aan personen die dat nodig hadden. Dit bestond voor een deel uit giften maar ook uit renteloze leningen die binnen een op papier vastgelegde periode worden terugbetaald. Doordat er eind december nog een bedrag extra op onze rekening kwam vanwege de verkoop van erfpachtgrond besloten we in mei om dit geld in te zetten voor kwijtschelding van diaconale leningen en voor een extra gift aan KIA om in te zetten aan slachtoffers van de Corona pandemie.
• Omdat we participant van het ontmoetingscentrum JOTA zijn ondersteunen we dit met jaarlijks een groot bedrag.
• Het afgelopen jaar werden er geen producten naar het PSC in Antwerpen gebracht. De reden hiervoor was de verminderde menskracht om dit uit te voeren. Wel werd er een collecte voor het PSC gehouden.
• Als diaconie ondersteunden we een vluchteling.
• In de weken voor kerst werden er kerstpakketdozen uitgegeven en weer verzameld. Deze werden verdeeld onder de minima in de streek.
• Het contact met Buurthuis “de Put” is voortgezet. Het is uitgevoerd door gemeenteleden.

Diaconale samenwerking in de streek
• In West Zeeuws-Vlaanderen is er een diaconaal werkverband (DWV). Er is dit jaar nog geen overleg geweest.
• In het afgelopen jaar is er aan een gezin een aantal vakantie dagen aangeboden, dit werd via het DWV geregeld

ZWO
• Er is één gemeentelid die de ZWOzaken behartigd. Als diakenen ondersteunen we haar.
• De ZWO ondersteunt nu het classis project “Delta voor Indonesië”

Inspiratie en verdieping
• Er ging één diaken naar de landelijke diaconale dag. Het was een inspirerende dag.
• We lazen o.a. de tijdschriften Diakonia, Petrus etc. om van andere diaconale activiteiten te leren en inspiratie op te doen.

Bezittingen:
• In de erfpachten die we als diaconie hebben zijn een aantal zaken geregeld. Dit loopt via de KKG (kantoor kerkelijke goederen).
• Aan het eind van het kalender jaar vond de verkoop van een stuk erfpachtgrond plaats.
• Met één van de pachters is overeengekomen dat de vaste pacht omgezet is in tijdelijke pacht.

Het beleidsplan:
• De volgende zaken uit het beleidsplan zijn vanwege de geringe bezetting van de diaconie nog niet uitgevoerd: De diaconale markt, het beleggingsstatuut, verder met Fair Trade label.

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.