Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2019-2020 Jaarverslag college van kerkrentmeesters 2019-2020

Jaarverslag juni 2019 - juli 2020 College van kerkrentmeesters

De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters bestond in het begin van deze periode uit de volgende personen: Johan de Feijter - voorzitter, Ton de Vos – secretaris/waarnemend penningmeester (tot februari 2020) en de leden Peter Nicolai, en Tonny Brugge. Vanaf februari 2020 vervult Ina de Winter-Lauret uit Breskens de functie van penningmeester en daardoor is er ook weer een kerkrentmeester bijgekomen. De financieel administratrice Angelique de Putter maakt als adviseur het College compleet.
De begroting 2020 en de jaarrekening 2019 is besproken, akkoord bevonden en aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. De jaarrekening 2019 moest helaas via de e-mail behandeld worden, omdat het gewone vergaderen wegens het Coronavirus vanaf maart 2019 heeft stilgelegen. Met inachtneming van de door de overheid vastgestelde veiligheidsmaatregelen brachten we in juni het overleg weer in de gebruikelijke vergaderstructuur op gang.
In de periode september 2019 - juli 2020 is er 4 keer een besluitvormende vergadering gehouden.
Hieronder in willekeurige volgorde een korte samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen met, indien van toepassing, de resultaten.

1. Kerktuin Schoondijke.
Er zijn te weinig vrijwilligers om de kerktuin op orde te houden. Besloten is om een overeenkomst aan te gaan met Dethon Groen voor structureel onderhoud.

2. Herbestemming kerkgebouw te Breskens.
De kerkrentmeesters constateren dat voorshands de inkomsten de uitgaven voor dit gebouw dekken. De mogelijkheden voor herbestemming op langere termijn zijn in onderzoek. De gemeente Sluis heeft intussen de kerkgebouwen van Schoondijke en Breskens aangewezen als gemeentelijk monument. Daarover zijn een drietal gesprekken gevoerd met de gemeente Sluis. Daarin is duidelijk geworden dat naast beperkingen door deze aanwijzing er zeker ook kansen zijn. Er is aan de aanwijzing een verordening over onderhoudssubsidie verbonden. Alleen de sloop van de gebouwen is niet meer bespreekbaar. De aanwijzingen zijn om advies voorgelegd aan het CCBB en uit het antwoord blijkt dat het indienen van een zienswijze weinig zal veranderen aan de aanwijzing. Een e-mailronde daarna onder de bestuurders leverde geen wensen tot het indienen van een zienswijze op, zodat van het indienen van een zienswijze is afgezien.

3. Kerkblad Vierklank.
Geconstateerd is dat de inkomsten de uitgaven voor het kerkblad niet dekken. Aan de kerkenraad is voorgesteld om het uitbrengen van de Vierklank terug te brengen naar maximaal 6 keer per jaar. Daartoe is met ingang van het jaar 2020 conform besloten.

4. Onderhoud aan en bij kerkelijke gebouwen.
De volgende werken zijn in voorbereiding (vb) of uitgevoerd (ug).
Nieuwe goten Ontmoeting Breskens (ug); overleg met gemeente Sluis over bijdrage in onderhoud kerk Schoondijke en Breskens (ug); onderzoek vervangen verwarming kerk Schoondijke (ug); het elektrificeren van de luidklok en het uurslagwerk in de kerk te Schoondijke (ug); windhaken voordeuren kerk Schoondijke (ug); verlichting aan achterzijde kerk Breskens (ug); reparaties aan verwarmingsinstallaties te Breskens en Schoondijke (ug); nieuwe naamborden aan de kerkgebouwen te Schoondijke en Breskens (ug); de hinderlijke opslag van paardenmest van derden bij de kerk te
Breskens is beëindigd (ug); bij de bankjes op het plein voor de kerk te Schoondijke heeft de gemeente op ons verzoek een afvalbak geplaatst (ug); de luidklok met slagwerk te Schoondijke is van elektrische bediening voorzien (ug); de dakbedekking van het plat dakje bij de Ontmoeting te Breskens veroorzaakte lekkage en die is verholpen (ug); De akoestiek van de Ontmoetingsruimte te Schoondijke wordt onder de loep genomen (vb); voor de consistorie te Schoondijke worden nieuwe rolgordijnen aangeschaft (vb));

5. Verwarming kerkgebouwen Breskens en Schoondijke.
In verband met regelmatige storing in de installaties heeft een werkgroepje voor de kerk van Schoondijke de mogelijkheden onderzocht om over te gaan op elektrische verwarming. Het onderzoek leert dat het momenteel nog niet duidelijk is hoe dat op te lossen. Er wordt landelijk wel geëxperimenteerd maar gebleken is dat er nogal wat haken en ogen aan alternatieve verwarming zitten. Voorlopig blijven we de huidige installaties zo goed en kwaad mogelijk gebruiken. Misschien dat er in de toekomstige periode een acceptabele oplossing voorhanden is.

6. Digitaal collecteren -systeem GIVT
De kerkrentmeesters hebben negatief geadviseerd over de invoering van dit systeem.
De kerkenraad wenst het in een gemeentevergadering nog eens voor te leggen aan de gemeenteleden.

7. Actie Kerkbalans.
Om te proberen meer inkomsten te generen is een op onze gemeente van toepassing zijnde informatiefolder toegevoegd aan de collectebrief en hebben de kerkrentmeesters besloten het gevraagde minimum bedrag per lidmaat te verhogen van € 80,00 naar € 95,00. Het geefgedrag is echter moeilijk beïnvloedbaar omdat het een “vrijwillige” bijdrage is.

8. Vergroten keuken bij kerk Schoondijke.
Vanuit de Stoofpotgroep is gevraagd de mogelijkheden te bezien voor het vergroten van de keuken. Geconstateerd is dat de naar verwachting hoge kosten van een dergelijke verbouwing niet in verhouding zullen staan tot het reguliere gebruik. De Kerkrentmeesters besluiten geen verbouwingsplannen te maken.

9. Schoonmaken kerk Schoondijke.
De vrijwilligersgroep voor schoonmaakwerkzaamheden in de kerk wordt steeds kleiner en dat geeft problemen. Er wordt omgezien naar een betaalde kracht of schoonmaakbedrijf.

10. Jota-Jong.
Besloten is tot een bijdrage van maximaal € 3.500,00 per jaar voor een termijn van drie jaar ter ondersteuning van het programma JOTA-jong.

11. Groene Kerk.
In 2019 is onderzocht in hoeverre wij kunnen meewerken aan het ontwikkelen van een zonnepark nabij Oostburg. De intentie tot medewerking is uitgesproken, maar een struikelblok is de vereiste medewerking van de pachter. Er is voor de pachter vervangende landbouwgrond nodig en een geschikt perceel is nog niet voorhanden.
We wachten rustig af.
Daarnaast is besloten is opnieuw een vaste lening over 5 jaar te verstrekken aan Zeeuwind voor een bedrag van € 25.000,00 tegen een rente van 3.5% per jaar.

12. Koor Zeekoraal.
De dirigente, Martha Roelofs, heeft in verband met de huidige omvang van het koor gevraagd om in het vervolg de kerkzaal te mogen gebruiken voor de repetities.
Dat wordt toegestaan onder voorwaarden van netheid en in de wintermaanden een stookvergoeding van € 50,00 per repetitie. Dat is met haar gecommuniceerd.

13. Legaat en gift.
Er is ingestemd met het ontvangen van een legaat van een overleden gemeentelid.Ook ontving de gemeente een aanzienlijke gift van een gemeentelid. Hierdoor kunnen we waarschijnlijk twee jaar met een positief saldo de jaarrekeningen afsluiten.

14. Hartelijk dank.
De kerkrentmeesters bedanken ook dit jaar alle vrijwilligers, op welk gebied dan ook, voor hun inzet aan onze gemeenschap.
Verslagdatum: 26 juni 2020
Ton de Vos, secretaris CvK
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.