Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2019-2020 ouderlingen Jaarverslag 2019-2020 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2019-2020

Samenstelling: Het college van ouderlingen bestond in september 2019 uit: Jannie Viskil( Breskens) Henk Cijsouw (Groede), Arend van Dijkhuijzen (Breskens) en Joke Steeneveld ( Schoondijke). Eind september trad Arend van Dijkhuijzen af en eind mei verliet Jannie Viskil het college vanwege verhuizing. De predikant vergadert in de regel mee. Daarnaast zijn er zes bezoekmedewerkers, die voor een deel specifieke taken hebben.
Werkverslag
Het werk van de ouderlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de volgende factoren:
1. Door het gebrek aan ambtsdragers is er veel werk voor de overgebleven mensen.
2. De nieuwe predikant moest ingewerkt worden
3. Eén van de ouderlingen had privé veel werk.
4. De coronacrisis, die half maart uitbrak, had invloed op de mogelijkheden in het pastoraat

Evaluatie werkplan

Pastoraat
In het seizoen 2019-2020 werd door de ouderlingen weinig huisbezoek gedaan. Het crisispastoraat was in handen van de predikant. De bezoekmedewerkers in Breskens deden het bezoekwerk, dat met hen was afgesproken. Door persoonlijke omstandigheden kon de bezoekmedewerker, die contact onderhield met weduwen en weduwnaars dit werk niet langer doen. Het contact met ds.Taalman werd beëindigd; zij werd niet vervangen.
Bij de herdenkingsdienst van overledenen werd voor het eerst gebruik gemaakt van de gedachteniswand, die in het voorjaar van 2019 was gemaakt door kunstenaar Johan Timmers. De steentjes met namen van overleden gemeenteleden werden na afloop van de viering aan de nabestaanden meegegeven. In de gemeente is veel waardering voor de wand.
Tijdens de coronacrisis hebben de ouderlingen geprobeerd contact te onderhouden met mensen, die mogelijk te maken zouden krijgen met eenzaamheid. Zonder daartoe nadrukkelijk op te roepen is deze taak ook door veel gemeenteleden opgepakt. Zo kreeg “omzien naar elkaar” een diepe betekenis. Om de waardering voor de vrijwilligers tot uiting te brengen, werd bij ieder van hen vlak voor Pasen een boek bezorgd met mooie foto’s en prachtige teksten. Na overleg en in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Breskens, werd bij alle bewoners van woonvoorziening Hooge Platen in Breskens een boekje bezorgd met bemoedigende teksten. Ook bij onze gemeenteleden in “Goedertijt” en “de Bolder” werd zo’n boekje gebracht.

Vorming en Toerusting
Om de kennismaking met de nieuwe predikant te bevorderen zijn groothuisbezoeken gehouden in Schoondijke en enkele in Breskens. Al doende bleek weinig belangstelling voor dit initiatief, waardoor het is beëindigd. In het voorjaar stonden enkele avonden gepland over het levenstestament, bestemd voor alle inwoners van de dorpen. Deze avonden zouden gevolgd worden door bijeenkomsten over begraven en cremeren, vanuit Bijbels perspectief. De coronacrisis gooide roet in het eten. De avonden worden, indien mogelijk, in de herfst van 2020 gehouden.
De liedmiddag, die jaarlijks in het najaar wordt gehouden was deze keer doorgeschoven naar het voorjaar, maar kon toen niet meer doorgaan vanwege de coronacrisis.

Oecumene
Met de geloofsgemeenschap Schoondijke van de H. Andreasparochie is regelmatig overleg. Gezocht wordt naar mogelijkheden tot samenwerking o.a. rond vieringen. De vespers in de Advent- en Veertigdagentijd zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Toen de coronacrisis uitbrak waren we net begonnen met de Vespers in de 40-dagentijd, maar die konden helaas verder geen doorgang vinden. Jaarlijks worden twee diensten gehouden met de Vrije Evangelische gemeente in Nieuwvliet, waarvan één keer in Nieuwvliet en één keer in één van de kerken van “de Verbinding”. De vieringen hebben een feestelijk karakter.

Buiten de kerkmuren
In Schoondijke werd door de commissie Zorg en Aandacht, onderdeel van de dorpsraad een enquête gehouden onder alle inwoners van het dorp, om te onderzoeken of mensen behoefte hebben aan aandacht of zorg. Eén van de ouderlingen participeert in de commissie, die er op uit is om eenzaamheid in een vroeg stadium te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Deze enquête leverde enkele contacten op..
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.