Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2018-2019 diaconie Jaarverslag 2018-2019 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE seizoen  2018-2019
Hieronder vindt u de activiteiten van de diaconie in het afgelopen kerkelijk jaar:

Taken binnen onze kerkelijke gemeente:
 • Doordat er een vacature binnen de diaconie is, zijn er momenteel maar twee diakenen. Dat betekent dat zij als diaken om de week aanwezig zijn in de kerkdienst. 
 • Bij de avondmaalsvieringen verzorgden we de tafel en gingen rond met brood en wijn.
 • Ook dit jaar werd er een “Agape viering” gehouden die we als diaconie met behulp van andere vrijwilligers organiseerden.
De collectes
 • Het jaarlijkse voorstel voor de diaconale collectes werd samengesteld. Dit voorstel werd door de kerkenraad definitief vastgesteld. Gedurende het jaar kwamen er wijzigingen voor. Dit was o.a. het geval bij diensten die samen met andere gemeentes werden voorbereid. Het zou goed zijn als er van tevoren duidelijk is wie er bij zo’n gezamenlijke dienst verantwoordelijk is voor het bepalen van het collecte doel. Bij het kiezen van de collecte doelen volgen we in grote lijnen het landelijk advies van Kerk in Actie. Daarnaast hebben we 13 lokale doelen.
 • Aan het eind van het kalender jaar wordt er afhankelijk van onze financiële ruimte nog aanvullende giften naar bepaalde doelen gedaan. We streven ernaar om de inkomsten en de uitgaven in balans te houden zodat ons bezit niet groeit. Ook dit jaar werden er extra giften gedaan.
 • Het afgelopen seizoen werd er 4 keer voor de eigen diaconie gecollecteerd.
 • In de kerkdienst werd in twee rondgangen gecollecteerd. De eerste voor het diaconale doel en de tweede rondgang voor de kerk. Het collecte geld wordt in de loop van de week door twee personen geteld en de collectes van 3 tot 4 weken wordt in één keer op de bankrekening gestort. De administrateur zorgt voor het afdragen aan de collecte doelen.
 • Informatie over het collecte doel werd via het wekelijkse gemeentenieuws bekend gemaakt. Er zijn voorbereidingen getroffen om in Schoondijke het komende jaar eventueel beelden of een filmpje van het collecte doel te tonen
 • De diaconale collectes brengen per week gemiddeld € 130,- op.
 • De opbrengsten van de collectes werd in het kerkblad “Vierklank” vermeld.
Diaconale hulp
 • Vanuit onze reserves en de collectes voor “eigen diaconie” konden we hulp bieden aan personen die dat nodig hadden. Dit bestond voor een deel uit giften maar ook uit renteloze leningen die binnen een op papier vastgelegde periode worden terugbetaald. 
 • Omdat we participant van het ontmoetingscentrum JOTA zijn ondersteunen we dit met jaarlijks een groot bedrag.
 • Het afgelopen jaar werden er geen producten naar het PSC in Antwerpen gebracht. De reden hiervoor was de verminderde menskracht om dit uit te voeren. Wel werd er een collecte voor het PSC gehouden.
 • Als diaconie ondersteunden we een vluchteling.
 • In de weken voor kerst werden er 23 kerstpakketdozen uitgegeven en weer verzameld. Deze werden verdeeld onder de minima in de streek.
 • Het contact met Buurthuis “de Put” is voortgezet. Het is uitgevoerd door gemeenteleden.
 Diaconale samenwerking in de streek
 • In West Zeeuws-Vlaanderen is er een diaconaal werkverband (DWV). Er waren twee vergaderingen. In het overleg werden de activiteiten van de verschillende gemeenten uitgewisseld.
 • Er werd een presentatie over het project Zorgzame kerk verzorgd vanuit de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Tevens werd het diaconaal overleg Oost ook uitgenodigd
 • In het afgelopen jaar is er aan een gezin een aantal vakantie dagen aangeboden, dit werd via het DWV geregeld
ZWO
 • Gedurende het jaar was de ZWO-commissie zo klein geworden dat ze ophielden te bestaan. Er is nu nog één persoon die de ZWO-zaken behartigd. Als diakenen ondersteunen we haar.
Inspiratie en verdieping
 • We namen deel aan de landelijke diaconale dag. Het was een inspirerende dag.
 • We bezochten een samenkomst van diaconieën, caritassen en de drie Wethouders van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeente die verantwoordelijk zijn voor het sociaal beleid van de burgerlijke gemeenten. 
 • We lazen o.a. de tijdschriften Diakonia, Petrus etc. om van andere diaconale activiteiten te leren en inspiratie op te doen.
Bezittingen:
 • In de erfpachten die we als diaconie hebben zijn een aantal zaken geregeld. Dit loopt via de KKG (kantoor kerkelijke goederen).
Het beleidsplan:
 • De volgende zaken uit het beleidsplan zijn vanwege de geringe bezetting van de diaconie nog niet uitgevoerd: De diaconale markt, het beleggingsstatuut, verder met Fair Trade label.

 

 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.