Protestantse Kerk in Nederland
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

 Algemene gegevens Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke-Groede-Waterlandkerkje behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI:  Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje
   
RSIN/Fiscaal nummer:  825673975
Website adres: http://www.pg-deverbinding.nl
E-mail:
Adres: Dorpsplein 37
Postcode: 4507 BH
Plaats: Schoondijke
Postadres: Dorpsplein 37
Postcode: 4507 BH
Plaats: Schoondijke
 
De Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken
. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pg-deverbinding.nl/beleidsplan_20182022 vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Verder zijn er geen personen in loondienst bij onze gemeente. 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
www.pg-deverbinding.nl/jaarverslag_20172018_college_van_kerkrentmeesters
www.pg-deverbinding.nl/jaarverslag_20172018_ouderlingen

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Protestantse gemeente De Verbinding te Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje
Jaarrekening 2018
college van Kerkrentmeesters
       
       
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €            41.108  €          31.133   €       -
 Bijdragen gemeenteleden  €          101.700  €        107.118   €       -
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €              5.200  €            5.438   €       -
Totaal baten  €          148.008  €        143.689   €       -
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €            92.800  €          96.947  €        -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €              4.500  €            3.806  €       -
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              8.100  €          14.514  €       -
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €            18.500  €          16.202  €       -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €              5.500  €            4.601  €       -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €            10.700  €          16.328  €        -
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €              5.700  €            5.948  €        -
Totaal lasten  €          145.800  €        158.346  €        -
       
Resultaat (baten - lasten)  €              2.208  €         -14,657  €       =
       
       
       
       
       
terug
 
 
 
 
Bonhoefferzondag, 10 mei
Op 10 mei is er een bijzondere kerkdienst. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in Duitsland terecht gesteld werd, voor zijn aandeel in het beramen van een aanslag op het leven van Hitler. In de gevangenis schreef hij gebeden en gedichten die ook mensen van nu inspireren. Het gaat om basale menselijke gevoelens van verdriet, verlatenheid worsteling met de zin van het leven en worsteling met God. Op heel veel plaatsen in Nederland wordt dit voorjaar aandacht besteed aan het werk van Bonhoeffer. De dienst begint om 10.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de viering alleen nline volgen via kerkdienst gemist.nl, zoek naar Schoondijke.

Het concert van de Sunshinecleaners 's middags gaat niet door.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.