Protestantse Kerk in Nederland
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

 Algemene gegevens Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke-Groede-Waterlandkerkje behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI:  Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje
   
RSIN/Fiscaal nummer:  825673975
Website adres: http://www.pg-deverbinding.nl
E-mail:
Adres: Dorpsplein 37
Postcode: 4507 BH
Plaats: Schoondijke
Postadres: Dorpsplein 37
Postcode: 4507 BH
Plaats: Schoondijke
 
De Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente "de Verbinding" te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pg-deverbinding.nl/beleidsplan_20182022 vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Verder zijn er geen personen in loondienst bij onze gemeente. 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
www.pg-deverbinding.nl/jaarverslag_20172018_college_van_kerkrentmeesters
www.pg-deverbinding.nl/jaarverslag_20172018_ouderlingen

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Protestantse gemeente De Verbinding te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje
Jaarrekening 2017 versie 1
college van Kerkrentmeesters
       
       
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        32.100  €       26.819  €       27.259
 Bijdragen gemeenteleden  €        60.000  €       61.828  €       61.180
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €         3.063  €         5.875  €         3.899
Totaal baten  €        95.163  €       94.522  €       92.338
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €        89.002  €       88.311  €       86.808
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €         1.475  €         3.874-  €         1.035
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         5.150  €         4.676  €         5.111
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €              6.650  €           10.411  €           46.864
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €         2.700  €         2.370  €         2.142
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         4.190  €         4.127  €         3.413
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €         5.100  €         4.111  €         5.678
Totaal lasten  €      114.267  €     110.132  €      151.051
       
Resultaat (baten - lasten)  €        19.104-  €       15.610-  €       58.713-
       
       
       
       
       

Toelichting op de jaarrekening 2017.
 
Algemeen:
Door samenvoeging met de Protestantse gemeente te Breskens is op 6 januari 2018 de Protestantse gemeente De Verbinding te Schoondijke, Breskens, Groede, Waterlandkerkje met notariële akte tot stand gebracht.
Hierdoor is dit de laatste jaarrekening van de Protestantse gemeente De Verbinding te Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje.
Hoofdstuk 00: Specificatie onroerende zaken.
Het beheer van de landerijen van de kerk is al jarenlang ondergebracht bij vanderSlikke Rentmeesters te Ellemeet. Eenmaal per jaar worden de inkomsten van de pachten en verrekening met pachters van de verschuldigde belastingen onder aftrek van de beheerskosten verrekend.
Hoofdstuk 02: Financiële vaste activa.
Bij de Vereniging Zeeuwind staat een rentedragende lening tot het door de Vereniging toegestane maximumbedrag van € 25.000,00.
In 2014 is aan de Protestantse Stichting Beheer Ontmoetingscentrum (JOTA) een rentedragende hypothecaire lening verstrekt tot een bedrag van € 75.000,00. Deze lening is onder dezelfde voorwaarden als de bestaande in 2015 verhoogd met € 15.000,00. Tenslotte nemen we deel in het Oikocredit Nederland Fonds met een totaal aan participaties tot een bedrag van € 49.552,00
Hoofdstuk 22: Voorzieningen.
Er is een kleine voorziening voor het 4-5 mei comité te Schoondijke van € 877,00.
Hoofdstuk 23: Hypotheken en leningen.
Er zijn geen hypotheken of leningen.
 
Batenrekening:
80: baten onroerende zaken.
De inkomsten bestaan in hoofdzaak uit de verhuur van de kerk en de ontmoetingsruimte en uit de pacht van de landerijen.
81: rentebaten en dividenden.
De lage bankrente over het kapitaal werkt helaas nog steeds niet mee aan het dekken van de tekorten. Dit jaar is wel voor het eerst door JOTA over de aan hen verstrekte rentedragende hypothecaire lening rente uitgekeerd.
83: bijdragen levend geld.
De bijdragen bestaan uit de componenten vrijwillige bijdragen, collecten in kerkdiensten, giften, solidariteitskas en overige bijdragen levend geld zoals Paas- en eindejaarscollecte.
De vrijwillige bijdragen zijn in 2017 opmerkelijk achter gebleven. Een directe oorzaak is nog niet aan te wijzen. De collecten in de kerkdiensten geven een klein positief resultaat ten opzichte van 2016.

 

 
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.